Уведомление

 

(на основание чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.1 Наименование: „Био – М Ив. Иванов” ЕООД /Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“/

ЕИК/БУЛСТАТ: 201967829

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ул. „Дебър” 27, офис 9;

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Дебър” 27, офис 9;

E-mail: magia@bio-m.net , iv.ivanov@bio-m.net , ivelinx@gmail.com

Телефон: 052 645 660; 058 604 714, 0879 174 014.

1.2 „Био – М Ив. Иванов” ЕООД /Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“, в качеството си на администратор на лични данни, прилага Политика за поверителност, която е достъпна на интернет сайта на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“: www.bio-m.net, както и в офисите на Центъра на хартиен носител.

1.3 Като администратор на лични данни, Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни, и отговаря за съхранението и използването на личните данни на хартиен или електронен носител.

1.4 Предоставянето на личните Ви данни има изцяло доброволен характер. За ползването на услугите, които предлагаме и включване в събитията, които организираме, обаче е необходимо да ни предоставите Лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта ни и да ползвате предлаганите от нас продукти и услуги.

 1. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ Ви уведомява, че:

 • Вашите лични данни се събират и обработват със следната цел:

– Обработване на ваши запитвания;

– За предоставяне на заявен продукт или услуга;

– За сключване на договор;

– За изпълнението на договор;

– За издаване на фактура или друг финансов документ;

– За спазване на нормативно установени задължения, приложими спрямо http://www.bio-m.net/;

– За реализация на законните права и интереси на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ във връзка с дейността на Центъра;

– За идентифицирането Ви като клиент;

– За администриране процеса по събиране на вземания;

– За да ви информираме (лично или чрез трети страни) за продуктите и услугите, които смятаме, че може да ви заинтересуват в съответствие с вашите маркетингови предпочитания, както и за проучвания от типа „Оценка на удовлетвореността”.

III. ЛИЧНИ ДАННИ/КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

 • За целите, посочени по-горе, Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ обработва следните лични данни/категории лични данни:

– Имена;

– Дата на раждане;

– Личен идентификационен номер /например ЕГН, ЛНЧ/ или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност;

– Биологични и генетични данни/коса, нокът и др./

– Данни за контакт /като например адрес, телефон, електронна поща/;

– Потребителско име при регистрация в интернет сайта или други електронни приложения на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“;

 • Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“може да събира и допълнителни данни при условията и по реда, предвидени в действащото българско законодателство и приложимото законодателство на Европейския съюз.
 • Предоставените от Вас лични данни ще се съхраняват от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“
  • За срока на предоставяне на услугата, а след изпълнение на услугата – за срок от 5 /пет/ години (в случай на промяна на този законово определен срок, Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ще съхранява предоставените от Вас лични данни за сроковете, определени в действащото българско законодателство и приложимото законодателство на Европейския съюз).
  • За срока на действие на сключения договор, а след прекратяването му – за срок от 5 /пет/ години (в случай на промяна на този законово определен срок, Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ ще съхранява предоставените от Вас лични данни за сроковете, определени в действащото българско законодателство и приложимото законодателство на Европейския съюз).
 • Предоставените от Вас лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:
  • Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“, при изпълнение на служебните им задължения, за горепосочените цели;
  • Държавни, общински и други публични органи и институции, съдебни изпълнители, други физически или юридически лица или друга структура за посочените в Параграф 2 цели, с оглед изпълнение на задълженията на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ по договор и по предоставянето на услуги, заявени от вас;
  • Лица, с които Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е сключил договор за съвместно предоставяне на услуги/продукти;
  • Лица, които по силата на договор с Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ посредничат при предоставянето на услуги/продукти;
  • Лица, на които Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е възложил действия, свързани с осъществяване на дейността му;
  • Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ услуги/продукти;
  • Държавни, общински и други публични органи и институции, съдебни изпълнители, други физически или юридически лица или друга структура във връзка с изпълнение на законови задължения на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“
  • Лица, на които Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е възложила извършването на определени външни услуги;
  • Лица, на които Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е възложил печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали.
 1. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Информираме Ви, че имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

4.1 Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица, на които данните са разкривани;

4.2 Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на основание на Вашето съгласие;

4.3 Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни;

4.4 Правото „да бъдеш забравен“ означава да поискате изтриване на Вашите лични данни при наличие на предвидените от закона предпоставки. Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е задължен да ги изтрие, но само когато е приложимо някое от посочените в действащото законодателство основания /като например: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“; личните данни са били обработвани незаконосъобразно от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ и др./. Това право не може да бъде упражнено в определени случаи, предвидени в действащото законодателство, включително, но не само: когато обработването на личните Ви данни от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е необходимо за спазване на правно задължение на Центъра, предвидено в приложимото законодателство на Европейския съюз или в действащото българско законодателство; За изпълнение на задача от обществен интерес и др.

4.5 Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни при наличие на предвидените от закона предпоставки- например когато сте оспорили точността на личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност; Обработването на личните Ви данни от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ е неправомерно, но Вие не желаете те да бъдат изтрити, а вместо това искате от Центъра да ограничи използването им; Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Възразявате срещу обработването на лични данни в очакване на проверка дали законните основания на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ имат преимущество пред Вашите интереси.

4.6 Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърляне на тези данни на друг администратор на лични данни, ако това е технически осъществимо;

4.7 Право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг. При наличие на подобно възражение, обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

4.8 Право да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, включително профилиране, когато основанието за обработка e изпълнението на задача от обществен интерес или за защита законните интереси на администратора или на трета страна. При наличие на подобно възражение, обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява, освен в случай, че ние разполагаме със законови основания за обработването, или то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4.9 Право да получите потвърждение дали сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;

4.10 Право да изразите становището си и да оспорите решение на администратора, в случай че сте обект на автоматизирано вземане на решение, както и да поискате човешка намеса в процеса на вземане на решение

4.11 Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, се подава в писмен вид до Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“.

4.12 Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

4.13 Ако считате, че обработването от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните), Вие имате право да подадете жалба до нас и до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/.

 1. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

За посочените по-горе цели, Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните трети страни:

 • Лица, имащи качеството на „обработващ лични данни” при спазване на нормативните изисквания;
 • Лица и институции, съхраняващи на законно основание вашите лични данни;
 • Трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична нормативна разпоредба;
 • На трети лица, чрез които Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ може да реализира своите права и законни интереси по сключени договори;
 • На трети лица за статистически цели;
 • В случай на планирана и осъществена реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друга форма на преобразуване или разпореждане с цялото или част от търговското предприятие на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ (включително във всяко производство по несъстоятелност или подобно производство)- на третото лице приобретател/правоприемник;
 • На лица или институции, осъществяващи контролни функции върху дейността на Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“, както и на съд или арбитраж – в случай на подадена жалба или иск срещу предоставян продукт или услуга.
 • Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от Център за радиестезични услуги и рекреация “Магия“ при нормативно определените специални мерки за защита.

 

Декларация

Всички полета със * са задължителни

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него