Общи Условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между електронния сайт Bio-m.net и Потребителя, който ползва уебсайта www.bio-m.net за достъп до различни статии, видео ресурси и обучителни материали. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайт www.bio-m.net cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. От 09. 01. 2016 г. работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС). Нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки уебсайта на Bio-m.net на електронния сайт www.bio-m.net

Фирмата ”Био-М Ив.Иванов ЕООД” е с основно седалище в  гр.Варна ,ул. ” Дебър ” №27 , като също така има офиси  и в гр.София и гр.Добрич. Предмет на дейност са: радиестезични изследвания, природолечение в съответствие със съществуващите нормативни актове, производство и търговия с езотерични, екзотични и психотронични средства. Допълнително в предмета на дейност на фирмата през следващите години са включени: производство и търговия с радиестезични продукти, радиестезични услуги, извършване на масажи и търговия с масажни и козметични продукти, които рекламира в своя  уебсайт www.bio-m.net. ET “Био-М” има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се възползва от информацията и поместена в уебсайта.

Bio-m.net e уебсайт, базиран в интернет пространството, който, благодарение на специално разработен за нуждите на платформата софтуер.

Bio-m.net е уебсайт, който се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уебсайта. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение между Уебсайта и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта www.bio-m.net . Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за използването на уебсайта www.bio-m.net

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до  преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта.

Взаимоотношенията между Потребителите и Уебсайта във връзка с използването му се регулират изключително от тези Общи условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в уебсайта от Администратора и са неразделна част от Общите условия.

С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

С достъпа до уебсайта и използването му, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

Разположената в уебсайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Института прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Института не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Института не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ”Био-М Ив.Иванов ЕООД”  с всички запазени права и законни последици. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на  Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’ или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’.

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни.”Био-М Ив.Иванов ЕООД” не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Bio-m.net единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент EU 2016/679- GDPR и Закона за електронното управление.

Можете да разглеждате страниците на уебсайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Промени

”Био-М Ив.Иванов ЕООД”  си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в уебсайта си.

Промени и допълнения на Общите условия

”Био-М Ив.Иванов ЕООД” си запазва правото да прави промени в Общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на Общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на уебсайта www.bio-m.net. Всяко използване на уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.

При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Общите условия, същият не следва да използва уебсайта delfipur.eu по какъвто и да е начин.

Настоящите общи условия влизат в сила на 18. 05. 2018 г. 

С настоящето, в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, бихме искали да ви поканим да се запознаете с Информацията за обработване на лични данни, която посочва как се обработват Вашите данни и какви са правата Ви във връзка с обработване на личните Ви данни (Информацията за обработване на лични данни е налична на интернет страницата на Центровете за радиестезични услуги и рекреация ”Магия” www.bio-m.net или на хартиен носител в офиса ни в град Добрич, ул. ”Независимост” №26).

Бихме искали да получим съгласието Ви да обработваме личните Ви данни за конкретните цели, посочени в настоящата декларация, за да може да Ви предлагаме обучения и услуги, съобразно Вашите потребности.

Бихме искали да Ви уведомим за Вашето право да оттеглите съгласието си.

С натискането на бутон „Абониране“ и приемането на тази Декларация за съгласие потвърждавате, че личните Ви данни, предоставени на  (или негови правоприемници) от Вас или от други администратори на лични данни, ще бъдат обработвани на хартиен и/или електронен носител съгласно Информацията на обработване на лични данни.

Съгласие

С настоящото декларирам, че предоставям доброволно личните си данни на Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’. и давам изричното си, информирано и недвусмислено съгласие Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’., в качеството си на администратор на лични данни, да обработва личните ми данни за целите, посочени в настоящата Декларация за съгласие. Известно ми е, че с натискане на бутон „Абониране“ се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани за долупосочените цели:

Директен маркетинг на обучения и услуги, предоставяни от Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’.:

Предлагане на обучения и услуги, информация относно промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на събития, запитвания, за статистически цели.

Предоставяне на лични данни на други дружества от Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’.:

За целите на изпълнение на сключените договори за продажба и доставка на стоки и услуги:

  • Потвърждавам, че преди подписване на настоящата Декларация за съгласие съм се запознал с Информацията на обработване на лични данни на Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’..
  • Уведомен/а съм от Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’., че имам право по всяко време да оттегля настоящото съгласие във връзка с всички или някоя от горепосочените цели, като подпиша писмена декларация в офиса на Центровете за радиестезични услуги и рекреация ‘‘Магия’’.
  • Настоящото съгласие отменя всички мои предходни съгласия във връзка с обработване на личните ми данни за целите, посочени в настоящата Декларация.

Moля ако желаете радиестезичен анализ, прочетете уведомлението и попълнете декларацията към него